เมืองปากช่องจัด อบรมให้ความรู้ปัญหายาเสพติดนักเรียน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

เวลา 09.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยนางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากฃ่อง ร่วมเป็นประธานเปิด โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมทักษะชีวิต สร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างพลังการมีส่วนร่วมต้านภัยยาเสพติด ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ โดยมีตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกว่า 400 คน

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินมาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน การให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อนำไปถ่ายทอดและเผยแผ่ให้ผู้ปกครอง และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง คัดกรอง สังเกตุผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแสยาเสพติด ภายในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่อไป

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยนางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง…

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน