ปศุสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรม “ปากช่องโมเดล” รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม


เวลา 09.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม “ปากช่องโมเดล” รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1 ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก นโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเป็นการเพิ่มระดับภูมิคุ้นกันโรคในโคนม ลดความเสียหายให้กับเกษตรกร ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

ในวันนี้ได้มีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ “ปากช่องโมเดล” ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1 ประจำปร 2561 รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านเกษตรกร กิจกรรมมอบวัคซีนและยาฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 25 ชุด เพื่อลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการตรวจสอบและดูแลสุขภาพโคนม เช่นการทดสอบโรคบรูเซลลาหรือโรคแท้งติดต่อ การตรวจหาพยาธิในเลือดและพยาธิในทางเดินอาหาร โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งลงพื้นที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา หน่วย DHHU ปากช่อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 มกราคม 2561

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน