เทศบาลสีมามงคล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมทำความสะอาดฝาย


นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมกันทำความสะอาด และกำจัดวัชพืช บริเวณฝายกั้นน้ำ 2 บ้านถ้าเต่าพัฒนา หมู่ 15 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการขยายพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ยังได้มีการทำความสะอาดฝายกันน้ำโดยกำจัดวัชพืช เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทแก้ไขปัญหาทำลายทรัพยากรป่าไม้ ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคน และทุกๆหน่วยงาน โดยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพียงเท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคงสภาพธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ให้สวยงาม ทำให้ชุมชนน่าอยู่ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน