ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองปากช่อง


กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการปิดประกาศแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผัง ของผังเมืองรวมชุมชนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของผังเมืองรวมได้

โดยขอเชิญประชาชนผู้อาศัย หรือผู้ที่ครอบครองที่ดิน อาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลปากช่อง ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลขนงพระ และตำบลหนองน้ำแดง ไปตรวจสอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต รวมถึงแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บัญชีแนบท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมชุมชนปากช่อง ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา, ที่ทำการ อบจ.นครราชสีมา, ที่ว่าการอำเภอปากช่อง, สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา, สนง.ที่ดิน สาขาปากช่อง, สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง, อบต.ปากช่อง, อบต.หนองสาหร่าย, อบต.ขนงพระ, อบต.หนองน้ำแดง ได้ตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังรวมเมือง มีสิทธิร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองปากช่อง โดยทำหนังสือคำร้องและนำไปยื่นได้ที่
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ที่ทำการ อบจ.นครราชสีมา
ที่ว่าการอำเภอปากช่อง
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
สนง.ที่ดิน สาขาปากช่อง
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
อบต.ปากช่อง
อบต.หนองสาหร่าย
อบต.ขนงพระ
อบต.หนองน้ำแดง
สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือที่ www.dpt.go.th
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการแห่งท้องถิ่นนั้น และเกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่น ที่วางแผนผังเมืองรวมเท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

กำหนดการคัดเลือกทหาร อำเภอปากช่อง ประจำปี 2563

คลังข่าวรายเดือน