รพ.ปากช่องนานา จัดพื้นที่ตลาดนัด Green Market จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 100%

เวลา 08.45 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอปากช่อง, พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.โรงพยาบาลปากช่องนานา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่อำเภอปากช่อง ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารตลาดนัดสีเขียว NANA Green Market ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา

โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.โรงพยาบาลปากช่องนานา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดพื้นที่ตลาดนัดสีเขียว NANA Green Market ในพื้นที่โรงพยาบาลปากช่องนานา นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาลปากช่องนานา ได้บริโภคผักที่สด สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษและเชื้อโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการโรค รวมถึงสารเคมีอันตรายต่างๆ โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปากช่อง และเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย จากไร่ มาสู่ตลาดด้วยตนเอง From Farm to Market และประชาชนได้เข้าถึงวัตถุดิบปลอดภัยจากตลาดโดยเกษตรกรเองโดยตรง From Market to Table โดยตลาดสีเขียว NANA Green Market นั้น จะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้า ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ด้านนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เปิดเผยว่า การจัดตั้งตลาดสีเขียว NANA Green Market ของทางโรงพยาบาลปากช่องนานา ในครั้งนี้ ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดี เพราะว่าอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต เป็นส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ การที่ผู้ป่วยและประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายหรือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเหล่านี้ ซึ่งการเปิดตลาดนัด สีเขียว NANA Green Market นั้น ก็เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง

Previous Article
Next Article

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน