(ชมคลิป) ชาวกลางดงร่วมใจปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ


ชาวบ้านตำบลกลางดง พร้อมใจจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกชุมชน หวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

นายลัชชานนท์  ทองโปร่ง  ปลัดอำเภอปากช่อง  หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  เป็นประธานการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติที่  บ้านถ้ำเต่าพัฒนา  หมู่ที่ 15  ต. กลางดง  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  นักเรียน  ประมาณ 300 กว่าคน  ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ  เช่น  ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)  ,  ต้นพยุง  , ต้นมะค่า,  ต้นชิงชัน  และอีกหลายชนิด


ซึ่งโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนป่ากลางดง   จัดโดยชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลกลางดง  วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา อีกทั้งยัง เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ  ประจำปี  2560   เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในชุมชน  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้  เป็นการนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุมค่าและยั่งยืน  เป็นการป้องกันอุทกภัยในระยะยาว  เป็นการสร้างจิตรสำนึกให้คนในชุมชนช่วยกันดูแล  บำรุงรักษาป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน   และไม่ตัดไม้ทำลายป่า   รวมทั้งเป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่า

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน