รพ.สัตว์ทิพย์พิมาน จัดอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของพิษสุนัขบ้า เนื่องจากในโซนนี้เป็นโซนที่ระบาด รวมถึงประเทศไทยก็ยังมีพื้นที่ระบาด โดยทางองค์การอนามัยโลก ก็ได้ให้พระองค์ท่านเป็นผู้นำโซนพื้นที่เอเชียในการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่เอเชีย โดยอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ

สำหรับวัตถุการประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆได้ทราบถึงลักษณะของพิษสุนัขบ้า ว่ามีอย่างไรบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นภัยใกล้ตัว อีกทั้งนครราชสีมายังเป็นพื้นที่สีแดงในการระบาดของพิษสุนัขบ้า อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับความรู้ไปสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง และสามารถให้ความรู้กับคนในครอบครัวได้ เพื่อการสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยง ตลอดจนได้รู้ว่าการป้องกันโรคสามารถทำได้โดยนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนได้ฟรี รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันตัวเอง ด้วยคาถา 5 ย. คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่ายุ่ง อย่าแยกสุนัขกัดกัน อย่าแย่งหยิบอาหาร รวมถึงความรู้หลังถูกกัด ด้วยสโลแกนสั้นๆ ที่จำได้ง่ายเช่น ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนนำไปประชาสัมพันธ์ต่อไป

ส่วนการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หลักๆสามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีน ถัดมาคือการทำหมันควบคุมประชากร ซึ่งพระองค์ท่านมีพระประสงค์ ให้ดูแลเรื่องการทำหมันด้วย โดยส่วนของพิษสุนัขบ้า ในสุนัขจรจัดนั้นก็จะต้องมีการฝังชิปทำประวัติของสุนัข เพื่อให้รู้ว่ามีประวัติการรักษา ซึ่งหากเป็นสุนัขจรจัดจริงๆ ก็จะต้องมีสถานรับเลี้ยงหรือศูนย์พักพิง โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาก็อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โดยการจัดอบรมให้ความรู้ จะมีการจัดขึ้นสัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ซึ่งโครงการนี้จะจัดให้ความรู้ตลอดทั้งปี โดยจะมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆ อาทิเช่น นักเรียน-นักศึกษา กลุ่ม อสม. กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความรู้วิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน เพื่อลดระยะเวลาในการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์อีกทางหนึ่ง

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

กำหนดการคัดเลือกทหาร อำเภอปากช่อง ประจำปี 2563

คลังข่าวรายเดือน