สช.จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา มุ่งเน้นสร้างความรู้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถตามวัยของเด็กนักเรียน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 ธ.ค. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา จุดที่ 1” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว) ร่วมกับสมาคมสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 130 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนสเตสซอรี่เพื่อพัฒนาเด็ก เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา ซึ่งเด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน